وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رایگان

دوپینگ عبارت اســت از وقوع یک یا چند مورد از موارد تخلف از قوانین و مقررات مبارزه با دوپینگ

ورزشکاران یا دیگر اشخاص حقیقی در مقابل آگاهی و دانستن آنچه تخلف از هر یک از قوانین مبارزه با دوپینگ محسوب میشود و همچنین مواد و روش هایی که در لیست مواد ممنوعه منظور شده است، مسئولیت کامل دارند؛ بنابراین این دوره ی آموزشی تدارک دیده شده است تا شما با آگاهی کامل در مورد دوپینگ، فعالیت ورزشی خود را بدون نگرانی ادامه دهید.