کنگره ملی دارو، درمان و ورزش

مشخصات برنامه:

برگزارکننده: مرکز پزشکی عالی فیفا در ایران (ایفمارک)

تاریخ برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد.

زمان: متعاقبا اعلام خواهد شد.

۱۰ امتیاز بازآموزی برای گروه های هدف:

پزشکان عمومی، پزشکان عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده، علوم تغذیه، سیاست های غذا و دارو، علوم بهداشت در تغذیه، علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه، فیزیوتراپی، کادردرمانی، اعضای مصنوعی، مشاوره توانبخشی، ارگونومی، اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، فیزیوتراپی ورزشی، مدیریت توانبخشی، داروسازی.

۷ امتیاز بازآموزی برای گروه های هدف:

طب فیزیکی و توانبخشی، پزشکی فیزیکی و توانبخشی، کایروپراکتیک، ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل،رادیولوژی،پزشکی ورزشی،طب اورژانس