"*" indicates required fields

اطلاعات وارد شده در این فرم کاملا محرمانه نزد مجموعه ی ایفمارک می ماند، و دلیل اخذ کد ملی صرفا جلوگیری از شرکت چندباره در این نظر سنجی می باشد.
میزان رضایت خود را از نحوه ی اطلاع رسانی های صورت گرفته را بیان نمایید.*
میزان رضایت شما از مدت زمان انتظار در مجموعه را بیان نمایید.*
میزان رضایت شما از خدمات پزشکی صورت گرفته را بیان نمایید.*
میزان رضایت خود از نحوه ی برخورد پرسنل را بیان نمایید.*
میزان رضایت کلی شما از معاینات طب کار در مجموعه ی ایفمارک را بیان نمایید.*
در صورتی که تمایل دارید از تخفیفات ویژه ی پرسنل ایرانمال برای خدمات پزشکی و فیزیوتراپی این مجموعه بهره شوید؛ گزینه 1 را انتخاب نمایید.
این تخفیف شامل خانواده درجه یک پرسنل نیز می شود.