پذیرایی ناهار روز دوم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ناهار روز دوم کنگره رویکردهای نوین شناختی در ورزش در روز جمعه، مورخ ۹ تیرماه سال ۱۴۰۲

ناموجود

وعده ی ناهار همراه با نوشیدنی و ماست می باشد.