آزمون اصول و مبانی مبارزه با دوپینگ

فرهیخته ی ارجمند شما می بایست حداقل نمره ی 8 از 10 را در این آزمون کسب نمایید، در صورتی که پس از آزمون نمره ی کافی کسب ننمودید، می توانید مجددا آزمون دهید.